UITNODIGING HERDENKING 2020

Geachte heer of mevrouw,

Als datum voor de jaarlijkse bijeenkomst, waarbij de krijgsverrichtingen van de derde afdeling van het 14e Regiment Artillerie (III-14RA) te Dubbeldam zullen worden herdacht, is voor 2020 zaterdag 9 mei gekozen.

De herdenkingsbijeenkomst zal plaatsvinden bij het Artilleriemonument op het Damplein in Dubbeldam, nu gemeente Dordrecht.  Het Artilleriemonument in Dubbeldam is één van de schaarse artilleriemonumenten in de provincie Zuid-Holland.

Wij nodigen u en andere belangstellenden van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Bij de bijeenkomst zullen de gevallenen behorend tot het Regiment worden herdacht en zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de krijgsverrichtingen van dit Regiment tijdens de meidagen van 1940 op en rond het eiland van Dordrecht.

In de jaren vijftig heeft de toenmalige batterijofficier, de eerste luitenant A.H.H. Robbé Groskamp het initiatief genomen dat leidde tot de oprichting van het monument, aanvankelijk geplaatst voor het toenmalige gemeentehuis, later verplaatst naar het Damplein. De heer Robbé Groskamp heeft tot op hoge leeftijd steeds de jaarlijkse herdenkingen bijgewoond. Hij overleed in 2008.

Lange tijd vond de bijeenkomst na de plechtigheid op het Damplein plaats in café "Eyck en Donck", waar destijds de staf van de eerste gevechtsbatterij van de afdeling was gevestigd. Sedert de afbraak van dat etablissement worden de bijeenkomsten gehouden in Gravenhorst.

Vanaf 1991 werd de jaarlijkse herdenking georganiseerd door het Comité Artillerie Monument Dubbeldam, bestaande uit enkele leden van de Vereniging Officieren Artillerie (V.O.A.), afdeling Rotterdam. Sedert de tiende mei 2010 worden de werkzaamheden van dat comité voortgezet door de Stichting Artillerie Monument Dubbeldam.

Al vele jaren wordt de plechtigheid muzikaal live opgeluisterd door met militaire muziek. 


De plaats voor de jaarlijkse herdenking bij het Artillerie Monument in Dubbeldam is het Damplein. Het monument heeft hier sinds februari 2019 een nieuw plekje gekregen, te weten op het "Damplein, hoek Elzensingel". De plaats van samenkomst en de start en eindpunt van 'de mars', is gelukkig weer onze vertrouwde locatie, De Gravin (Gravenhorst), Vijverlaan 1004, 3319 PK Dordrecht. Het telefoonnummer is 078 616 43 33. 

Vanaf 10:00 uur en zeker ook na de herdenking ontvangt het bestuur daarom graag alle belangstellenden en de krans- en bloemenleggers in De Gravin.

Na de kranslegging is er daar een openbare bijeenkomst alwaar een nader te publiceren spreker de jaarlijkse toespraak zal verzorgen. 

Tijd

Programma zaterdag 9 mei 2020

10:00 uur

Ontvangst in De Gravin (Gravenhorst), Vijverlaan 1004, 3319 PK  Dordrecht.
Wij zijn daar bereikbaar via het telefoonnummer 06-22 96 18 65.
De Gravin ligt op loopafstand van het monument. Voor vervoer kan worden gezorgd.

10:55 uur

Woord van welkom door de voorzitter van de Stichting Artilleriemonument Dubbeldam.
11:00 uur

Vertrek te voet vanaf De Gravin naar het Damplein onder aanvoering van Peloton 48 onder bevel van de heer C.H. Heidt (elt (R) der Artillerie b.d.).

11:15 uur

Plechtige herdenking bij het monument en kranslegging, waarbij live militaire muziek ten gehore zal worden gebracht.

12:00 uur

Terugkeer naar De Gravin alwaar samenkomst.

12:15 uur

Toespraak door nader te publiceren spreker.

13:00 uur

Sluiting.


Uw aanwezigheid alsmede het dragen van onderscheidingen wordt door velen zeer op prijs gesteld.

Bijdragen in de kosten voor de organisatie van de herdenking en het onderhoud van het monument zijn meer dan welkom op rekening
NL 91 INGB 0006 3603 21 ten name van de Stichting Artillerie Monument Dubbeldam, te Rotterdam.

Namens het bestuur van de Stichting Artillerie Monument Dubbeldam

w.g.
J.J. Boiten
secretaris

noot:
In maart 2020 worden de aankondigingen naar de ons bekende adressen verzonden. Indien u er prijs op stelt om ook in ons adressenbestand te worden opgenomen, stuurt u dan een kort berichtje met uw gegevens (naam, adres, etc.) naar het bestuur

Uiteraard staat het u geheel vrij anderen op deze webpagina te attenderen!

 

 

Deze website bestaat sinds 5 november 2010 en wordt regelmatig bijgewerkt.